jual komputer

0 Comments

Komputer Rakitan LGA Komputer Rakitan Murah, kami tujukan untuk para pemula yang baru belajar Komputer, Sekolah dasar & menengah dan masyarakat yang mempunyai anggaran terbatas untuk beli Komputer. Komponen Komputer Bekas, tapi sudah melalui checking dengan seksama, sehingga Komputer dijamin layak pakai. Dirakit dalam Casing Komputer Baru, sehingga penampilan tetap seperti baru. Memerima pesanan untuk … Continue reading

Tags : , , , ,